shu xian liu scientific net mechanical properties and microstructure of nano zro